Committee

Current Committee

School Board of Trustees:
Mr Defeng Ma(Convener) (from 02/06/2018), Ms Ming Song (from 02/06/2018), Mr Xin Zhang (from 02/06/2018)

School Management Committee:
Dr. Erfu Yang (Headmaster), Mrs Meizheng Wang (Secretary and administrator), Mr Jun Wu (Operation and Communication), Mrs Xiaoyan Zou (Coordinator and Cashier), Ms Lina Cai (Principal Teacher), Mrs Duoli Feng (Training and Development), Mr Xiang Sun (Treasurer)

Previous Executive Committee

6/2017 – 6/2018
School Board of Trustees:
Mrs Shan You, Mrs Guizhen Wang (Convener), Dr. Shucheng Hu (28 Oct 2017 - 29 Jan 2018), Dr. Jun Xu (28 Oct 2017 - 28 Jan 2018), Mr Shengli Cheng

School Management Committee:
Dr. Erfu Yang (Headmaster), Mr Defeng Ma (Secretary and administrator), Dr Zhaodong Feng (Operation and Cashier), Mrs Xiaoyan Zou (Treasurer), Mrs Jialing Mo (Coordinator and Teaching), Ms Lina Cai (Principal Teacher), Mrs Meizheng Wang (Training and Development), Mrs Ming Song (Communication)

6/2016 – 6/2017
School Board of Trustees:
Dr Juan Zou (Convener), Dr. Zeng Zhiqiang, Mrs Shan You, Mrs Guizhen Wang
School Management Committee:
Ms. Jessica Huijie Guo (Headmistress ), Mrs Dongxue Li (Secretary), Dr Wei Deng (Treasurer), Mrs Xiling Zhao (Logistics), Dr Liang Feng (Operation), Mrs Weiping Wang (Principal teacher for Language), Mrs Jin Zhao (Principal teacher for Language, SQA)

6/2015 – 6/2016
School Board of Trustees:
Dr Juan Zou (Convener), Ms Jessica Guo, Dr Xu Wang, Mrs Jialing Mo, Dr Fan Wang
School Management Committee:
Dr Ke Li (Headmaster), Dr Zhiqiang Zeng (Secretary), Dr Wei Deng (Treasurer),
Dr Bin Li (Logistics), Dr Liang Feng (Operation), Mrs Jin Zhao

6/2014 – 6/2015
School Board of Trustees:
Dr Juan Zou (Convener), Ms Jessica Guo, Dr Xu Wang, Mrs Jialing Mo, Dr Fan Wang
School Management Committee:
Dr Ke Li (Headmaster), Dr Zhiqiang Zeng (Secretary), Dr Wei Deng (Treasurer),
Mr Sheng Xiao (Logistics), Mrs Guizhen Wang (Operation), Mrs Yuan Wang (Principal teacher for Language)

6/2013 – 6/2014
School Board of Trustees:
Dr. Gonghua Yu (Convener), Ms Li Jin, Ms Jessica Guo, Dr Xu Wang, Mrs Jialing Mo
School Management Committee:
Dr. Ke Li (Headmaster), Dr. Jun Xu (Secretary),Dr. Wei Deng (Treasurer),
Dr. Zhiqiang Zeng (Operation and Logistics), Mrs Yuan Wang (Principal teacher for Language, Dr. Fan Wang (Principal teacher for Art)

6/2012 – 6/2013
School Board of Trustees:
Dr. Gonghua Yu (Convener), Ms Li Jin, Ms Jessica Guo
School Management Committee:
Dr. Shucheng Hu (Headmaster), Dr. Erfu Yang (Secretary),
Dr. Wei Deng (Treasurer), Dr. Jun Xu (Administrator), Ms Shan You (Coordinator)

6/2011 – 6/2012
School Board of Trustees:
Dr. Taoxin Peng (Convener), Ms Haiying Luo, Ms. Li Jin
School Management Committee:
Dr. Shucheng Hu (Headmaster), Ms Ying Liu (Secretary),
Dr. Wei Deng (Treasurer)

6/2010 – 6/2011
School Board of Trustees:
Dr. Taoxin Peng (Convener), Ms Haiying Luo, Dr. Gonghua Yu,
Ms. Li Jin, Ms. Yiqian Xu
School Management Committee:
Dr. Shucheng Hu (Headmaster), Ms Ying Liu (Secretary),
Dr. Wei Deng (Treasurer)

6/2009 – 6/2010
School Board of Trustees:
Dr. Taoxin Peng(Convener), Dr. Min Jin, Ms Haiying Luo,
Ms.Yiqian Xu, Dr. Gonghua Yu
School Management Committee
Dr. Juan Zou (Headmaster), Mr. Shucheng Hu (Secretary),
Ms. Ying Liu (Treasurer)

6/2008 – 6/2009
School Board of Trustees:
Dr. Min Jin (Convener), Dr. Taoxin Peng, Ms Haiying Luo
School Management Committee
Ms. Li Jin (Headmaster), Ms. Xiaolin Wang (Secretary),
Ms. Yanhong Wang (Treasurer)

6/2007 - 6/2008Headmaster: Dr. Gonghua Yu
 Secretary: Ms. Li Jin
 Treasurer: Ms. Yanhong Wang
6/2006 - 6/2007Headmaster: Dr. Xiaodong Liu
 Secretary: Ms. Ye Qin
 Treasurer: Ms. Xiaojun Cui
6/2005 - 6/2006Headmaster: Dr. Xinhua Shu
 Secretary: Dr. Jihe Song
 Treasurer: Dr. XiaoZhong Zheng
6/2004 - 6/2005Headmaster: Dr. Li Wang
 Secretary: Dr. Guanpin Li
 Treasurer: Ms Qin Ye
6/2003 - 6/2004Headmaster: Dr. Xinsheng Nan
 Secretary: Dr. Jie Zhu
 Treasurer: Dr. Juan Zou
6/2002 - 6/2003 Headmaster: Dr. Min Jin
 Secretary: Ms. Zhang Ruihua
 Treasurer: Dr. Tian Lijun
6/2001 - 6/2002 Headmaster: Dr. Shen Minghong
 Secretary: Dr. Liu Xiaojun
 Treasurer: Dr. Gao Xiaofeng
6/2000 - 6/2001 Headmaster: Dr. Peng Taoxin
 Secretary: Dr. Zheng Shiyi
 Treasurer: Ms Zhou Ying
6/1999 - 6/2000 Headmaster: Dr.Chen Guanlu
   (Replaced by Dr. Li Qiangyi later)
 Secretary: Dr.Li Qiangyi
 Treasurer: Dr. Wang Pu
6/1998 - 6/1999 Headmaster: Dr.Li Xiaoyang
 Secretary: Dr.Liu Yun
 Treasurer: Dr.Gong Jinggui
6/1997 - 6/1998 Headmaster: Mr.Liu Li
 Secretary: Dr.Li Xiaofeng
  (After Miss Zhang Jin left in Sep.1997)
 Treasurer: Dr.Wang Yongji
12/1996 - 6/1997 Headmaster: Mr.Hu Jian
 Secretary: Miss.Xu Yiqian
 Treasurer: Miss.Zhou Wei
10/1996 - 12/1996 Headmaster: Ms.Xu Yiqian (acting)
 Secretary: Miss.Xu Yiqian
 Treasurer: Miss.Zhou Wei
6/1996 - 9/1996 Headmaster: Dr.Li Xiangyang
 Secretary: Miss.Xu Yiqian
 Treasurer: Miss.Zhou Wei
9/1994 - 6/1996 Headmaster: Dr.Shen Sanbing
 Secretary: Miss.Yang Huiling (09/94 - 07/95)
  Dr.Pan Xiaobo (07/95 - 08/96)
 Treasurer: Miss.Mo Jialing
(Note: This Commettee worked until Aug.1996)